Aktualności
Kontakt
Reklama w Spółdzielni
Vademecum lokatora
Wykaz nieruchomości
Organy Spółdzielni
Pliki do pobrania
Wykonanie remontów
E-usługa
Administrowane Wspólnoty Mieszkaniowe
Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych 
 
Kontakt 
Oferta kanałowa 
Cennik 
Pliki do pobrania 
InfoLipno

 
 

CZŁONKOWIE

Spółdzielni Mieszkaniowej

w Lipnie

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie, os. Sikorskiego 19 działając na podstawie art. 36 § 9-13 z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. 2020.275 ze zm.), w kształcie nadanym jej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.695), zarządza podjęcie przez Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu następujących uchwał:

  1. Uchwała nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie z działalności za rok 2019;

  2. Uchwała nr 2/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie za rok 2019;

  3. Uchwała nr 3/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie za rok 2019;

  4. Uchwała nr 4/2020 w sprawie podziału nadwyżki za rok 2019;

  5. Uchwała nr 5/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z działalności za rok 2019;

  6. Uchwała nr 6/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek z Gminą Miasta Lipna.

Głosowanie nad uchwałami odbędzie się wyłącznie poprzez głosowanie na piśmie i wrzucenie wypełnionej i podpisanej przez Członka Spółdzielni imiennej karty do głosowania do spółdzielczej urny wyborczej. Odbiór kart do głosowania oraz oddanie głosu możliwe będzie wyłącznie w dniach 28-29 IX 2020 r. w godzinach od 7.00 do 16.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie, os. Sikorskiego 19.

UZASADNIENIE:

Ustawa z 16 kwietnia 2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza szereg przepisów zmieniających obowiązujące ustawy, dostosowując wiele z nich do zmienionej rzeczywistości w związku z ogłoszonym w całym kraju w dniu 20 marca 2020 stanem epidemii. Artykuł 15 opisywanej ustawy dokonał również nowelizacji Prawa spółdzielczego poprzez wprowadzenie do art. 36 tej ustawy możliwości podjęcia na piśmie, albo przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, określonej uchwały przez Walne Zgromadzenie, bez konieczności faktycznego zwołania i odbycia tego Walnego Zgromadzenia.

W sytuacji, gdy nie jest znany termin zniesienia obowiązującego stanu epidemii, a tym samym trudno określić termin, w którym mogłoby dojść w naszej Spółdzielni do formalnego zwołania i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółdzielni postanowił skorzystać ze zmienionych możliwości prawnych i zarządzić w formie pisemnej głosowanie nad wyżej wymienionymi uchwałami. Taka forma głosowania, z jednej strony zapewni Członkom Spółdzielni bezpieczeństwo, z drugiej zaś, pozwoli na podjęcie kilku wybranych uchwał, które są niezbędne dla prowadzenia prawidłowej bieżącej działalności Spółdzielni w 2020 r.

W skrzynkach pocztowych przekazujemy Państwu treść uchwał, których dotyczy zarządzone głosowanie. Jeżeli przed podjęciem decyzji w sprawie głosowania chcielibyście Państwo zapoznać się z dokumentami źródłowymi, zapraszamy do poznania pełnej treści sprawozdania finansowego za 2019 r., a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r., które są dostępne w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie.

Głosowanie rozpocznie się od godz. 7.00 w dniu 28-09-2020 r., a zostanie zakończone o godz. 16.00 w dniu 29-09-2020 r. Głosowanie odbywać się będzie w świetlicy, w siedzibie Spółdzielni. W czasie przebywania w lokalu w dniu głosowania oraz w czasie głosowania ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie trwania epidemii istnieje obligatoryjny obowiązek: dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa, tj. założenie maseczki.

Karty do głosowania w sprawie podjęcia uchwał na piśmie wydawane będą przez Członków Komisji w miejscu głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości przez Członka Spółdzielni. Powołana przez Zarząd komisja skrutacyjna, w skład której wejdą również oddelegowani członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Spółdzielni w dniu 30-09-2020 r. dokona komisyjnego otwarcia urny oraz przystąpi do obliczania oddanych głosów.

Wyniki tak odbytego głosowania zostaną podane przez Zarząd Spółdzielni do wiadomości ogółu Członków Spółdzielni poprzez publikację ich treści w gablotach na klatkach schodowych budynków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz poprzez umieszczenie ich treści na stronie internetowej Spółdzielni, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zakończenia głosowania.

Licząc na Państwa zrozumienie dla zaistniałej sytuacji, a tym samym czynny udział w oddaniu swojego głosu, wierzymy, że wkrótce spotkamy się wszyscy na zwyczajowo zwoływanym Walnym Zgromadzeniu naszej Spółdzielni.

Załącznik Nr 1 - projekty uchwał

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie

Maciej Kmita