Aktualności
Kontakt
Reklama w Spółdzielni
Vademecum lokatora
Wykaz nieruchomości
Organy Spółdzielni
Pliki do pobrania
Wykonanie remontów
E-usługa
Administrowane Wspólnoty Mieszkaniowe
Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych
RODO
 
Kontakt
Oferta kanałowa
Cennik
Pliki do pobrania
InfoLipno

 
ZARZĄD

Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym Zarząd jest jednoosobowy.

Funkcje tą pełni od 1 września 2010 roku Maciej Kmita

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub Statucie innym organom Spółdzielni,
a w szczególności:

* zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, o budowę lokalu, o ustanowienie odrębnej własności lokalu,

* sporządzanie projektów planów gospodarczo-finansowych i innych planów działalności Spółdzielni,

* prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach zatwierdzonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

* zabezpieczenie majątku Spółdzielni,

* sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich di zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,

* zwoływanie Walnych Zgromadzeń,

* zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań.


RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
Składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
Rada Nadzorcza składa się z 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat.W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
 

1.      Łęgosz Franciszek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2.      Onoszko Dariusz - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3.      Pietruszewska Anna - Sekretarz Rady Nadzorczej

4.      Dobroś Janusz  - Członek Rady

5.      Komorowski Kamil - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

6.       Paśniewska Alicja - Członek Rady

7.       Cetner Teresa - Członek Rady

Zakres działań Rady Nadzorczej zapisane są w Statucie Spółdzielni pkt X §76


WALNE ZGROMADZENIE

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

Jest ono zwoływane przez Zarząd Spółdzielni raz w roku w terminie do 30 czerwca, a ponadto z ważnych powodów może być zwołane w każdym czasie.

Właściwości
Walnego Zgromadzenia zapisane są w Statucie Spółdzielni pkt.X §67