Aktualności
Kontakt
Reklama w Spółdzielni
Vademecum lokatora
Wykaz nieruchomości
Organy Spółdzielni
Pliki do pobrania
Wykonanie remontów
E-usługa
Administrowane Wspólnoty Mieszkaniowe
Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych 
RODO
 
Kontakt 
Oferta kanałowa 
Cennik 
Pliki do pobrania 
InfoLipno

 
 

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ

W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE PRZEPISÓW RODO

               Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lipnie zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółdzielnia dysponuje, że:

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lipnie - siedziba: 87-600 Lipno, os. Gen. Wł. Sikorskiego 19 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszła wskutek wykonywania swoich statutowych obowiązków, zawieranych z Państwem umów, wystawianiem faktur, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.

 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Spółdzielnię, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie oraz przepisami prawa gospodarczego (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).

 3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Spółdzielnię dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa ze Spółdzielnią (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W wymagających tego przypadkach Spółdzielnia ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Spółdzielnia deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzała będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

 • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach administrowanych przez Spółdzielnię,

 • marketing usług własnych Spółdzielni oraz promowanie jej działalności i nowych inicjatyw, w tym kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, wśród mieszkańców zasobów spółdzielczych,

 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

 1. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez SM w Lipnie, w tym profilowaniu.

 2. Osobom, których dane Spółdzielnia przetwarza przysługują prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • sprostowania (poprawiania) danych,

 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

 • do ograniczenia przetwarzania danych,

 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lipnie przechowywała będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa spółdzielczego i gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółdzielni.

 2. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz wykonawcom związanym ze Spółdzielnią umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, podmioty dokonujące odczytów i rozliczenia mediów, firmy dokonujące przeglądów instalacji oraz firmy dokonujące napraw usterek / usuwania skutków awarii. Wykaz podmiotów tej kategorii dostępny jest w Sekretariacie Spółdzielni.

 3. Spółdzielnia, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lipnie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można:

 • telefonicznie: (54) 288 36 44

 • drogą elektroniczną: sekretariat@smlipno.com.pl

 • osobiście w siedzibie Spółdzielni.

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie